Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Hotel Prince Polonia

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Tài sản phổ biến nhất trong New Delhi
Tài sản tốt nhất trong New Delhi
Tài sản rẻ nhất trong New Delhi

Tài sản phổ biến nhất trong India
Tài sản tốt nhất trong India
Tài sản rẻ nhất trong India

Hotel Prince Polonia

Khách sạn

A 36 Room Hotel Situated in Pahar Ganj in the centre of Delhi.