Tìm kiếm sẵn có và đặt ngay bây giờ

Guest Accommodation Oasis

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Mostar
Tài sản tốt nhất trong Mostar
Tài sản rẻ nhất trong Mostar

Tài sản phổ biến nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản tốt nhất trong Bosnia and Herzegovina
Tài sản rẻ nhất trong Bosnia and Herzegovina

Guest Accommodation Oasis

Giường và bữa sáng

All rooms are simply furnished and have air conditioning, a private bathroom, seating area and cable TV.